Programma-aanbod

De Kiem biedt een intensief residentieel programma aan, waarin de opgenomen ‘bewoner’ niet alleen zijn verslaving aanpakt, maar ook onderliggende problemen. Binnen dit programma staan de zelfhulpgedachte en een pedagogische en therapeutische benadering van de cliënt centraal. Door het voortdurend streven naar een klimaat van veiligheid, wederzijds respect en verantwoordelijkheid wordt verandering mogelijk.

> Het residentieel behandeltraject: een totaalpakket

Onthaalafdeling

De Onthaalafdeling wil iedereen die kiest voor het residentieel programma op volwassen en respectvolle manier “onthalen”. Het “onthaal” telt maximum 8 bewoners en wil een veilige, rustige plaats zijn, waar de cliënt zich kan voorbereiden op de T.G. door voor zichzelf duidelijke doelen te formuleren. Iedere bewoner krijgt de kans mee te draaien in de T.G. zodat hij of zij met realistische verwachtingen kan starten.
Het onthaalprogramma duurt 4 tot 8 weken, maar verloopt sneller voor Tipi-moeders of voor wie reeds een crisisprogramma achter de rug heeft. Hoe snel de opname van het kind verloopt wordt individueel afgesproken, met de nodige tijd om medebewoners te leren kennen, de kinderkamer in te richten, een school of dagopvang te zoeken…
Indien iemand uiteindelijk toch niet kiest voor een langdurig programma of een ander centrum beter geschikt blijkt, wordt de cliënt geheroriënteerd en doorverwezen.

> Het onthaal: vijf jaar motivationeel werk op maat

Therapeutische Gemeenschap (T.G.)

In de Therapeutische Gemeenschap wonen zo’n 20 tot 25 bewoners. Het samenleven in groep en de therapiemomenten spelen er voortdurend op elkaar in. Stapsgewijs wordt iedere bewoner geconfronteerd met zijn eigen gedrag, zijn gevoelens en gedachten en met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Door de steun van lotgenoten leert men met vallen en opstaan nieuwe vaardigheden en attitudes aan en bouwt men aan een positief zelfbeeld. Door eigen werkpunten te formuleren bouwt iedere bewoner voor zichzelf een individueel programma uit, gericht op reïntegratie.
Het programma in de T.G. duurt 9 tot 10 maanden en omhelst 3 fasen.

> Een eigentijdse en vrouwvriendelijke TG
> De therapeutische gemeenschap

Tipi

De Tipi is een apart woonhuis vlakbij de T.G.,  waar zwangere vrouwen en verslaafde moeders met hun kinderen tot ongeveer 8 jaar terecht kunnen. Ook alleenstaande vaders met jonge kinderen kunnen er opgenomen worden. In de Tipi kunnen deze vrouwen (of mannen) de zorg voor zichzelf (hun drugproblematiek) en de zorg voor hun kind(eren) combineren. Overdag volgen zij het programma in de Therapeutische Gemeenschap en ’s avonds, op woensdagnamiddag en in de weekends, dragen ze zelf de zorg voor hun kind(eren). De begeleiding in de Tipi omvat onder meer wekelijkse groepsgesprekken met medebewoners (o.a. over opvoeding en ouderschap) infosessies, een individuele opvolging en handelingsplanning en een medische en pedagogische opvolging van de kinderen. 

> Folder residentieel

> Folder Tipi

> De Tipi een afdeling voor verslaafde mannen en vrouwen met jonge kinderen

Halfweghuis

Na de Onthaalafdeling en de T.G. gaat de bewoner naar een Halfweghuis van De Kiem. Een derde belangrijke peiler van het programma. Hij leeft er een 6 tot 8 maanden samen met enkele andere bewoners en bouwt steeds meer een eigen leven uit. De reïntegratie in de samenleving krijgt ruime aandacht via een individuele begeleiding en groepsgesprekken.
Na de Tipi wordt de ouder hier of in een eigen woonst begeleid in de zelfstandige zorg voor haar kind(eren) in combinatie met werk en opleiding. Voor opvoedingsondersteuning kan zij nog steeds terecht in de Tipi-groepen of in individuele gesprekken.

> Het Halfweghuis

Ambulante Halfweghuisbegeleiding

Na het verblijf in het Halfweghuis gaat de bewoner zelfstandig leven; alleen, met partner of gezin. De begeleiding blijft echter nog een zestal maanden doorlopen en de bewoner krijgt de mogelijkheid om moeilijkheden, verbonden aan het zelfstandig leven, met lotgenoten en begeleiders te bespreken.

Familiebegeleiding

Van bij het begin van de opname zullen, in overleg met de bewoner, de familieleden, partners en andere belangrijke personen bij het programma betrokken worden. Dit gebeurt via bezoeken, begeleide gesprekken en ouderbijeenkomsten.
Grootouders en partners zullen hun (klein)kind in de Tipi regelmatig kunnen bezoeken en in overleg met de moeder of vader soms tijdelijk de zorg voor het kind overnemen.

> Bijdrage van het contextuele gedachtegoed aan de familiebegeleiding
> De betrokkenheid van sociale netwerkleden bij de behandeling in de therapeutische gemeenschap.

 

 

 

Op welke manier kan men bij ons terecht?

Men kan schriftelijk of telefonisch contact opnemen met een van de ambulante centra, waarna een intakeprocedure voor het residentieel programma wordt opgestart. Men kan daar eveneens persoonlijk langs gaan om een afspraak te maken. Na één of meerdere kennismakingsgesprekken wordt iedere aanvraag binnen een multidisciplinair team besproken dat, in overleg met de cliënt, beslist tot een opname of tot een passende doorverwijzing.
Verslaafde moeders of vaders kunnen samen met hun kind de Tipi bezoeken en er praten met de aanwezige bewoners.

Wie kan er bij ons terecht?

Adolescenten en volwassenen (mannen en vrouwen) die aan alcohol, illegale drugs en/of medicatie verslaafd zijn kunnen terecht in het residentieel programma van De Kiem. Dit programma heeft extra aandacht voor vrouwen en allochtonen.

Verslaafde moeders (maar ook vaders) kunnen samen met hun kind(eren) (tot 6 jaar) terecht in de Tipi. Ook zwangere vrouwen of pas bevallen vrouwen kunnen daar terecht. Een verblijf in de Tipi is enkel mogelijk voor vrouwen of mannen die ook het programma in de Therapeutische Gemeenschap volgen.

Ouders en familieleden kunnen beroep doen op de familiebegeleiding van De Kiem. Het ondersteunen en begeleiden van familieleden zien we als een belangrijke meerwaarde in het herstel van de cliënt.